การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรอาชีวศึกษา

  • Home
  • การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรอาชีวศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาพืชศาสตร์
2. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกอบด้วย 12 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
7. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
8. สาขาวิชาการบัญชี
9. สาขาวิชาการตลาด
10. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12. สาขาวิชาการโรงแรม

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกอบด้วย 12 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
4. สาขาวิชาไฟฟ้า
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
7. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
8. สาขาวิชาการบัญชี
9. สาขาวิชาการตลาด
10. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12. สาขาวิชาการโรงแรม

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาช่างอากาศยาน

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาไฟฟ้า
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาไฟฟ้า
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาไฟฟ้า
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

HOT LINK