การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  • Home
  • การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) : สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) : การบริหารและพัฒนาการศึกษา
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) : หลักสูตรและการสอน
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

 

ปริญญาเอก

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) : หลักสูตรและการสอน
2. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. หลักสูตรอุตสาหกรรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม) : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. หลักสูตรอุตสาหกรรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม) : สาขาวิชาเทคโนโลยอุตสาหกรรม

 

ปริญญาเอก

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา

1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) :
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) : นวัตกรรมการตลาด
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมดิจิทัล

 

ปริญญาเอก

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต (บช.ด.) :
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด) : นวัตกรรมการตลาด

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 

HOT LINK