การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  • Home
  • การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) : การบริหารและพัฒนาการศึกษา
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) : หลักสูตรและการสอน
3. ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

 

ปริญญาเอก

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) : หลักสูตรและการสอน

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) :

 

ปริญญาเอก

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. บัญชีดุษฎีบัณฑิต (บช.ด.) :

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) : สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) : สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 

HOT LINK