รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ฯ มนพ. เข้ารับรางวัลระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน (Green Youth)

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ฯ มนพ. เข้ารับรางวัลระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน (Green Youth)

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-08-08 12:00:21 335

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับรางวัลระดับทองแดง ในโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและผู้มอบรางวัล โดยอาจารย์สุริยนต์  หลาบหนองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารนำนักศึกษาเข้ารับรางวัล ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

จากการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโครงการฯ จำนวน 42 มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University โดยนักศึกษา จากทั้ง 42 มหาวิทยาลัย จะได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 เพื่อร่วมทำกิจกรรมเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) มุ่งให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม กับสถาบันการศึกษาอื่นจากทั่วประเทศ

สำหรับผลรางวัล จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับทอง (ดีเยี่ยม) (ได้รับคะแนน ร้อยละ 85 ขึ้นไป ) จำนวน 6 แห่ง

ระดับเงิน (ดีมาก) (ได้รับคะแนน ร้อยละ 75 - 84 ) จำนวน 12 แห่ง

และระดับทองแดง (ดี) (ได้รับคะแนน ร้อยละ 60 - 75 )จำนวน 24 แห่ง


ภาพ/ข้อมูล : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK