รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ร่วมกับ 3 หน่วยงานรัฐ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการจัดการศึกษา หนุนหลักสูตรสายอาชีพให้สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

มนพ. ร่วมกับ 3 หน่วยงานรัฐ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการจัดการศึกษา หนุนหลักสูตรสายอาชีพให้สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-08-14 18:02:52 408

วันนี้ (14 สิงหาคม 2562 ) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการจัดการศึกษา ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม โดย นายพิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม โดย นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และกรมปศุสัตว์ โดยนายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม สำนักศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยในวันนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ มีเนื้อหาดังนี้

ชุดที่ 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับสำนักอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การบริการวิชาชีพ แลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ อีกทั้งร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการศึกษา

ชุดที่ 2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม กับมหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการด้านการเกษตร วิชาชีพ พัฒนาทักษะทางอาชีพและส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพในระดับสูงขึ้นของผู้เรียน

ชุดที่ 3 ข้อตกลงกำหนดโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับ กรมปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แก่บุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดย สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท สำหรับในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการเร่งพัฒนางานด้านวิชาการ องค์ความรู้ งานวิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับตลาดอาชีพในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิชาการต่างๆ สามารถเข้าถึงบริการด้านวิชาการได้ในวงกว้างในทุกหลักสูตร

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.npu.ac.th
Website สมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนครพนม : http://entry.npu.ac.th/ 

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=431536060905112&__tn__=-UC-R

HOT LINK