รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ร่วมประชุมกลุ่มรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนอุดมศึกษา เครือข่ายอีสานตอนบน พร้อมขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

มนพ. ร่วมประชุมกลุ่มรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนอุดมศึกษา เครือข่ายอีสานตอนบน พร้อมขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-08-16 21:36:06 245

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยอาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน งานบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุมกลุ่มรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนอุดมศึกษา เครือข่ายอีสานตอนบน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ฯ มีตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม

ซึ่งการจัดประชุม ฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ที่จะรองรับการจัดทำแผนพัฒนาประเทศ (Medium Term Plan) ระยะ 3-5 ปี ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ เสนอเป็นโครงการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิรูปประเทศ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK