รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นศ.มนพ. ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

นศ.มนพ. ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-09-06 16:56:42 358

วันนี้ (6 กันยายน 2562) เวลา 9.00 น.นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม สร้างชื่อเสียง ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 จำนวน 7 คน ในวันเยาวชนแห่งชาติ 6 กันยายน 2562 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม ณ ศาลาประชาคมยงใจบุทธ (บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม)

ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 ได้พิจารณาคัดเลือก นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 7 คน ดังนี้

1. นายพิษณุ  วงค์คำแพง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. นายนรุตม์  พลอยสอด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3. นายพนมพร  พรมพ่อ         คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย

4. นายกำชัย  ดีปาน         คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

5. นางสาวจิรประภา  ศิลปศร         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

6. นายเกรียงไกร  พันธ์เจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

7. นางสาวอโนชา  แซ่อึ้ง วิทยาลัยการบินนานาชาติ

โดยในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง เด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” โดย นายชนะพล  แสงชา เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561 สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน และนายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาทั้ง 7 คน ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ และมหาวิทยาลัยจะผลักดันให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม และจิตอาสา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK