รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ.มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่นักประดิษฐ์ นักวิจัย และบุคลากรด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มนพ.มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่นักประดิษฐ์ นักวิจัย และบุคลากรด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-09-08 13:06:58 381

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการจัดการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ระดับจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ.2562 และโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม “Design Innovation Contest 2019” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ Life Style ชุมชนลุ่มน้ำโขง” ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานมอบรางวัล ณ ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ดิจิทัล

ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการและโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักประดิษฐ์ นักวิจัย และบุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และเพื่อสนับสนุนผลงานต่างๆ ให้ได้รับการต่อยอดและพัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

โดยโครงการจัดการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ระดับจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม มีผลรางวัลดังต่อไปนี้

1.รางวัลประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน

รางวัลระดับดีเด่น  ได้แก่  ผลงานตู้กลั่นเอทานอลพลังงานรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอน จากวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัลระดับดี  ได้แก่ ผลงานการออกแบบตู้อบรมควันกระติบข้าวด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล  จากวิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัลชมเชย  ได้แก่ ผลงานเตาประหยัดพลังงาน  จากโรงเรียนบ้านนาราควาย

2.รางวัลประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อม

รางวัลระดับดีเด่น  ได้แก่  ระบบควบคุมและกำจัดมลพิษ  จากโรงเรียนบ้านนาราชควาย

รางวัลระดับดี  ได้แก่ สารย่อยสลายตอซังข้าว F1  จากโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์

รางวัลชมเชย  ได้แก่ Mini Sisal Bag เพราะต้นกล้าตัดปัญหาระบบราก  จากจากโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์

3.รางวัลประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการศึกษา

รางวัลระดับดีเด่น  ได้แก่  คอนโดกุ้งเครย์ฟิชระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนด้านการประมง จาก คณะเกษตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัลระดับดี  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ  โดยใช้  MATHS   Model                          จากโรงเรียนธาตุพนม

รางวัลชมเชย  ได้แก่ ชุดฝึกลิฟต์ควบตำแหน่งชั้น ด้วยเอ็นโค้ดเดอร์ควบคุมการทำงานแบบป้อนกลับ จาก วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4.รางวัลประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านบริการวิชาการ

รางวัลระดับดีเด่น  ได้แก่  การบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ: ประสานความห่วงใยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัลระดับดี  ได้แก่ เครื่องสาวไหมไฮเทค จากโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

รางวัลชมเชย  ได้แก่ ธนาคารขยะชุมชน บ้านนาราชควาย สู่ชุมชนสีเขียว จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

และโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม “Design Innovation Contest 2019” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ Life Style ชุมชนลุ่มน้ำโขง” ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม มีผลงานได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ แนวทางการป้องกันไฟป่า และสร้างเครื่องแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ระดับดีมาก ได้แก่ ถ่านอัดแท่งประสิทธิภาพสูง จากลูกกระบกและไมยราบยักษ์ จากวิทยาลัยธาตุพนม    

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ระดับดี ได้แก่ สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงรักษ์โลก จากวิทยาลัยนาหว้า และ ตู้อบปลาแห้งด้วยระบบ Hybrid จากวิทยาลัยนาหว้า


ภาพ/ข้อมูล : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK