รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ต้อนรับคณะจาก วช. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการชุมชนของมหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ. ต้อนรับคณะจาก วช. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการชุมชนของมหาวิทยาลัยนครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-09-09 16:51:13 175

วันที่ 7 กันยายน 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมโครงการของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้งบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จาก วช.

โดยการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยครั้งนี้ มี 3 โครงการ ได้แก่
-โครงการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะและการสร้างนโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลนาราชควาย จังหวัดนครพนม ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
-โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สมาร์ทฟาร์มเมอร์และพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตไก่งวงแบบปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดกลุ่มสนุก ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม
-โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือน และการผลิตพืชอย่างยั่งยืน ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

ทั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ทำร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=445902656135119

HOT LINK