รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในเวทีนโยบายสาธารณะ “1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์”

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในเวทีนโยบายสาธารณะ “1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์”

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2019-09-13 10:36:49 501

       อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนครพนมในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Gam-talk experience” เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนมตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ในเวทีนโยบายสาธารณะ “1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์”  

        จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการป้องกันเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : 
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK