รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มนพ. จับมือ ธกส. อบรมให้ความรู้ “การสร้างแนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รุ่นที่ 2”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มนพ. จับมือ ธกส. อบรมให้ความรู้ “การสร้างแนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รุ่นที่ 2”

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-09-16 10:37:37 587

วันที่ 12-13 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยนครพนม  นำโดยอาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี เป็นวิทยากรให้บริการทางวิชาการ ให้ความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพและผู้ประกอบการเฉพาะด้าน หลักสูตร “การสร้างแนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รุ่นที่ 2”  โดยมีประกอบการจากจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ รวม 40 ราย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ (กระบวนการกลุ่ม) เทคนิคการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าให้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านหลักการ STORY TELLING  แนวคิดการสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างมีอัตลักษณ์ เพื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจในหลักการผ่านกระบวนการคิดและฝึกปฏิบัติ (Workshop) ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งนำความรู้ที่ได้รับนั้นจักสามารถนำประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ได้จริง และเพื่อยกระดับขีดความสามารถ สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรไทยให้ยั่งยืนได้

ภาพ/ข่าว : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK