รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ต้อนรับคณะทำงานโครงการ Multi Mentoring System (MMS) ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ของ ม.นครพนม

ต้อนรับคณะทำงานโครงการ Multi Mentoring System (MMS) ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ของ ม.นครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-10-29 17:42:23 341

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมกล่าวต้อนรับคณะทำงานจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS) กลุ่ม 6 - ภาคอีสาน และเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS) กลุ่ม 6 - ภาคอีสาน

การเดินทางมาครั้งนี้ของคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS) กลุ่ม 6 - ภาคอีสาน เป็นการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ในรอบ 18 เดือน และ 6 เดือน ซึ่งมีจำนวน 7 คน เพื่อให้นักวิจัยใหม่ได้เสนอความก้าวหน้าแบบวาจา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ,mentor และโค้ชร่วมรับฟังเพื่อให้คำชี้แนะและประเมินความสัมฤทธิ์ผลในการทำวิจัยให้กับนักวิจัย กระตุ้นนักวิจัยให้เร่งดำเนินการวิจัย หรือปรับแผนงานเพื่อให้สามารถตีพิมพ์ผลงานได้ รวมถึงรับทราบ-ร่วมแก้ปัญหาอุปสรรค์ในการทำงานของนักวิจัย โดยโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS) กลุ่ม 6 - ภาคอีสาน ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวห้อ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าดรรชนีผลกระทบและอ้างอิงสูง" ให้กับนักวิจัย ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=478819386176779&__tn__=-UC-R

HOT LINK