รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ประชุมระดมความคิดเห็นเดินหน้าสร้างมาตรฐานการศึกษา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

มนพ. ประชุมระดมความคิดเห็นเดินหน้าสร้างมาตรฐานการศึกษา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-01-07 10:52:38 338

วันที่ 7 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประชุมการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร (KM) ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เและเดินหน้าผลักดันสร้างมาตรฐานคุณภาพการศึกษา งานวิจัย บริการวิชาการชุมชนที่ตอบสนองการพัฒนาสังคมและพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง โดยเป้าหมายสำคัญของแผนพัฒนามหาลัยนครพนมในปี 2563 นี้ มุ่งเน้นพัฒนาด้านความแข็งแรงทางวิชาการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านระบบการบริหารงาน และด้านนวัตกรรมความเป็นเลิศ

.

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=533052254086825&__xts__%5B0%5D=68.ARAqh88kxOq2pHDKLdi12vrCOFwDTZnGUWNu4zENCFTiVPPm6FckD6520nL9t5g7m3s4X-yyco3gYTiyY_4AUr8lRdYTXLg1UiB8pDAj-lN4xBDLGsjynNSnI5aiNaVAdC5po6zg3wJjBT5Qmu1vuorpX66doY0pJPznWE50qWYtTD4cNZ6_F2SJbtPBnwHG1ZRaryI4Dj7C-A5PEz12zXDTFoWxLLoy8bBJbT7Rl_xxcoTgltarbdt4JUG4kno-ZMdjrHwyJ_6LT8suTXxSXqEsbYb1Cr4aVzE4loeibpJ0boNAeZTEUZlBlXBby51x_2Vgcn7Vkx0h1TNxe5Hnvb0&__tn__=-UC-R

HOT LINK