รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • งานวิชาศึกษาทั่วไป มนพ. จัดการประชุมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2562

งานวิชาศึกษาทั่วไป มนพ. จัดการประชุมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2562

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2020-01-16 13:48:58 179

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการประชุมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ข้อสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการใช้ข้อสอบกลางในการประเมินผลการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทำให้สามารถทราบสถานะของการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของรายวิชาศึกษาทั่วไป นำไปสู่การแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในอนาคต ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK