รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562

มนพ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-01-22 16:54:35 184

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กองบริหารวิชาการ) มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้คณะกรรมการที่ดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ฯ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติของการจัดทดสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมครั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้รับคำชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติการจัดสอบ โดย ดร.มุทุดา แก่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี , ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางสาวรสสุคนธ์ แก้วไกรสร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(กองบริหารวิชาการ) เพื่อให้แนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบหมายให้สถาบันต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบและมีคณะกรรมการควบคุมการสอบในระดับอาชีวศึกษา

ในปี 2562 นี้ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดห้องสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET ) แก่นักศึกษาในเขตพื้นที่ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ) และ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 )

รวมทั้งหมด 9 สนามสอบ ดังนี้...
1. สนามสอบวิทยาลัยธาตุพนม
2. สนามสอบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
4. สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก
5. สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร
6. สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
7. สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
8. สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
9. สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพเซกา


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK