รอบรั้วกันเกรา

งานวิเทศสัมพันธ์ มนพ. จัดโครงการเยี่ยมเยือนนักศึกษาต่างชาติ

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-01-23 10:29:08 393

วันที่ 22 มกราคม 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการเยี่ยมเยือนนักศึกษานานาชาติที่ศึกษาในคณะ/วิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนการสอน รวมทั้งปัญหาต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาต่างชาติ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ และการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษาต่อไปร่วมกัน โดยในครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมนักศึกษาจากประเทศลาว และประเทศเวียดนาม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่พนมบุรินทร์ (ภูกระแต)

ดร.ปุณณฑรีย์  เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดี มนพ. กล่าวว่า งานวิเทศสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของนักศึกษา รับฟังปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่นักศึกษาต่างชาติต้องเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย และให้คำแนะนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายต่างๆ วีซ่า อาหาร การเดินทาง การรักษาสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้วางแผนจะจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความอบอุ่นให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น International Day/Cultural Night การจัดเทศกาลอาหารนานาชาติ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ดร.วรมิญช์  พันธุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มนพ. กล่าวว่า ตอนนี้เรามีนักศึกษาต่างชาติมาจากประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ในสาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาการไฟฟ้า ซึ่งนักศึกษาสามารถปรับตัวได้ดีในด้านการเรียน มีการทำกิจกรรมและเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ ซึ่งหากนักศึกษาต่างชาติ ต้องการรับคำแนะนำในเรื่องต่างๆ ก็จะมีทีมอาจารย์ และนักศึกษาไทยคอยดูแลในเรื่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศไทย


ภาพ / ข้อมูล : งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

 


HOT LINK