รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะวิทยาการจัดการฯ ม.นครพนม ลงพื้นที่บริการวิชาการด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทแสก

คณะวิทยาการจัดการฯ ม.นครพนม ลงพื้นที่บริการวิชาการด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทแสก

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-02-05 21:48:12 170

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อชุมชน กลุ่มวัฒนธรรมชนเผ่าไทแสก เพื่อพัฒนาความสามารถของคนในพื้นที่ ให้สามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนผ่านสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทแสก ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563


การจัดโครงการครั้งนี้มีการอบรมผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน ตั้งแต่การเล่าเรื่องราวถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของโองมู้ของชนเผ่าไทแสก อาหารพื้นถิ่นของชาวไทแสก รวมถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการโปรดักชั่น เช่น เทคนิคการนำเสนอ การเขียนสคริป (สตอรี่บอร์ด) หลักการถ่ายภาพ และการตัดต่อวีดีโอเพื่อการนำเสนออย่างง่าย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและผลิตเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป


ภาพ/ข้อมูล : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK