รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” และเทศกาลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ ชิงถ้วยเกียรติยศ

“ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” และเทศกาลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ ชิงถ้วยเกียรติยศ

นายณัฐพงศ์ จันทร 2020-02-24 09:54:54 410

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเปิดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานเทศกาล "ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง" จัดโดย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมกับ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานกล่าวเปิดงาน ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม 
งานเทศกาล ฟังลำ-กลางแปลง-แคมโขง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์จากการเล็งเห็นความสำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ และการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง และประเพณีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยผ่านการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ มีนักเรียน- นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 4 ทีม ผลรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จ.นครพนม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 จ.มุกดาหาร
รางวัลชมเชย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

คณะกรรมการตัดสินผลงานดังนี้ 
อาจารย์พงศพร อุปนิศิลปินนักร้องและนักดนตรีพื้นบ้าน(แคน) ระดับนานาชาติอาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์วรศักดิ์ วรยศ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านและการออกแบบการแสดงพื้นบ้าน สังกัด ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนครพนม และ อาจารย์ธีรวุฒิ คำแสน ครู คศ 1 โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK