รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนครพนม

ม.นครพนม ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-03-04 11:31:09 348

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว
3. นายทนง  โชติสรยุทธ์
4. พลเอก ดร.กวี ประเคนรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563HOT LINK