รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-04-15 09:44:56 206

วันนี้ (14 เมษายน 2563) เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และคณะทำงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับกลุ่มชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ กับ ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการโครงการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะทำงานจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) องค์การมหาชน เพื่อกำหนดจับคู่ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ระหว่างชุมชนกับผู้เสนอโครงการ ในโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับชุมชนท่าเรือ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

กิจกรรมการประชุมกำหนดคู่ระหว่างผู้นำเสนอโครงการกับชุมชน สืบเนื่องจากการทำงานร่วมกันของชุมชนท่าเรือ มหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และกลุ่มบริษัทเอกชนภาคีเครือข่าย ที่ได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชน ศึกษาสภาพปัญหาและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอโครงการเพื่อจับคู่การทำงานร่วมกับภาคเอกชนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าเรือ โดยมีผู้นำเสนอโครงการแก่ตัวแทนกลุ่มชุมชนในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น นวัตกรรมการจัดการฟาร์มกระบือ นวัตกรรมการลาดสินค้าชุมชน การสร้างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมแบบ Interactive Digital การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเสมือนจริง 360 องศา โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมโรงเพาะเลี้ยงหม่อนไหมในการทอผ้าเพื่อลดต้นทุนการผลิต นวัตกรรมเครื่องผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด และนวัตกรรมการผลิตแก็สชีวภาพจากมูลสัตว์ 

ทั้งนี้ ภาคเอกชนและกลุ่มชุมชน ที่ได้เสนอโครงการ จะทำข้อมูลเพิ่มเติม และศึกษารายละเอียดเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันกับชุมชนต่อไป โดยมีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK