รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ว.ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ว.ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นายศิขริน โพธิ์แก้ว 2020-06-11 20:27:47 473

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมคณะศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดความก้าวหน้าในสายงานต่อไป
  
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

HOT LINK