รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ. ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ. ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

นายศิขริน โพธิ์แก้ว 2020-06-19 20:29:30 77

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี ประธานกรรมการ อาจารย์มุทุดา แก่นสุวรรณ กรรมการ อาจารย์ณัฐพงษ์ เขียวศรี กรรมการและเลขานุการ ร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องเพลินพนม อาคารศรีโคตรบูรณ์

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

HOT LINK