รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า ฯ จัดเวทีแสดงความคิดเห็น ยกร่างนโยบายสาธารณะพัฒนาชุมชนต้นแบบ

ม.นครพนม ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า ฯ จัดเวทีแสดงความคิดเห็น ยกร่างนโยบายสาธารณะพัฒนาชุมชนต้นแบบ

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-06-29 15:36:18 373

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม จัดเวทีวิเคราะห์และยกร่างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ กรณีบ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเมืองภาคพลเมืองกับการสร้างประชาธิปไตยฐานราก” ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 

การจัดเวที ฯ ครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ตามหัวข้อประเด็นที่เกิดผลกระทบ ได้แก่ ปัญหาน้ำเสีย การจัดการขยะ ระบบน้ำประปา และการส่งเสียงดังในยามวิกาล เพื่อนำประเด็นต่าง ๆ มาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมของชุมชนร่วมกัน ซึ่งมีผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการหอพัก ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักศึกษาที่พักอาศัยในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในเวทีระดมความคิดเห็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเราได้นำผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือคนที่อยู่กับปัญหาในพื้นที่โดยตรงมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และนำแบบแผนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยกร่างเป็นแนวปฏิบัติ ให้การบริหารจัดการในชุมชนเกิดเป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเกิดเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และนำไปขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ อีกต่อไป

ภาพ/ข้อมูล : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK