รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ลงพื้นที่ติดตามการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 พร้อมดูแลนักศึกษาในภาคเรียนที่1/2563

ม.นครพนม ลงพื้นที่ติดตามการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 พร้อมดูแลนักศึกษาในภาคเรียนที่1/2563

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2020-07-03 15:41:17 164

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 คณะกรรมการประเมินและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดี นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจประเมินและติดตามผล การดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีมาตรการให้คณะ/วิทยาลัย/สำนักฯ จัดเตรียมสถานที่ จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ บริการแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ก่อนเข้าอาคารเรียน โดยได้กำหนดจุดเข้า-ออกทางเดียว และมีการบันทึกการเข้า-ออกอาคารเรียน หรือสแกน QR CODE ไทยชนะ เพื่อง่ายต่อการควบคุมปริมาณผู้มาติดต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในอาคาร นอกจากนั้น ยังได้จัดวางเจลแอกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ ที่จุดบริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ เพื่อทำความสะอาดมือ ลดการติดเชื้อระหว่างกันอีกด้วย
สำหรับห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอน ได้จัดเตรียมห้องเรียนที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก จัดระยะห่างสำหรับนักเรียน-นักศึกษาไม่ต่ำกว่า 1 เมตร โดยคำนึงถึงหลักการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด จำกัดนักศึกษาห้องละไม่เกิน 20 คน หากบางรายวิชาที่มีนักเรียนเกิน 20 คน มีการแบ่งให้นักศึกษาได้เข้าเรียนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom เป็นต้น เพื่อลดความแออัดในชั้นเรียน ซึ่งทุกรายวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนจะมีการออกแบบวิธีการติดตามผล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทบทวนบทเรียน หรือให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนย้อนหลังได้ในรายวิชาที่นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม
////

HOT LINK