รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • รุ่นพี่หว่านกล้า สอนรุ่นน้องช่วยกันดำนา "สืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี 2563” ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

รุ่นพี่หว่านกล้า สอนรุ่นน้องช่วยกันดำนา "สืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี 2563” ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาวศิริภรณ์ โสมาลีย์ 2020-07-09 13:19:01 165

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี 2563 ณ แปลงนาสาธิตในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ จำนวน 3 แปลง ได้แก่ 1.แปลงนาสาขาวิชาพืชศาสตร์ 2.แปลงนาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (แปลงผสมผสาน) และ 3.แปลงนาหลังอาคารศูนย์วิทยาบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 325 คน นำโดย อาจารย์สุรศักดิ์  ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่าง ๆ บุคลากร และน้องๆ นักศึกษาทุกระดับชั้นร่วมด้วยช่วยกันลงแขกดำนา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสานสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาชาวคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ฤดูการทำนาปีของประเทศไทย จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี รุ่นพี่ในสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรและเทคโนโลยี จะร่วมกันหว่านกล้า เตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมลงแขกดำนา และจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ สอนรุ่นน้องได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์วีถีเกษตรกรนอกห้องเรียน ด้วยการดำนาแบบดั้งเดิม ฝึกการเรียนรู้ สร้างความสามัคคีของรุ่นพี่รุ่นน้องผ่านกิจกรรมการเกษตรในรั้วมหาวิทยาลัย

อาจารย์สุรศักดิ์  ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี กล่าวว่า การทำนาเป็นหัวใจหลักของเกษตรกรไทย ข้าวก็เป็นอาหารหลักที่คนไทยนิยมบริโภคตั้งแต่เด็กจนโต ฉะนั้นแล้ว การที่คณะฯ จัดกิจกรรมลงแขกดำนา ก็เปรียบเสมือนให้นักศึกษาคณะเกษตรฯ ของเราทุกคน ได้ซึมซับประเพณีที่ดีงามของเกษตรกรไทย มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพชาวนา แม้ว่าปัจจุบัน จะมีการทำนาแบบสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไป แต่การทำนาด้วยวิถีดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของเกษตรกร จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความรักในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้ในอนาคต 

นายธีระพงษ์  ประโชติ  นายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การลงแขกดำนาของคณะเกษตรและเทคโนโลยี จัดขึ้นมาต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการเรียนการสอนด้านเกษตรศาสตร์ เครื่องจักรกลการเกษตร และกิจกรรมสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน ที่นักศึกษาได้ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติจริง รุ่นพี่จะมีหน้าที่ในการหว่านกล้า เพื่อรอน้องๆ นักศึกษาใหม่จากสาขาต่าง ๆ ได้ร่วมกันดำนา ซึ่งกิจกรรมนี้เอง จะทำให้ทุกคนรักใคร่กลมเกลียวกัน และรู้จักกันได้มากขึ้น 

นายเขตนิพัทธ์  ศรีบุรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า การได้ร่วมลงแขกดำนาในครั้งนี้ รู้สึกสนุก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนา ได้ฝึกทักษะในการทำนาแบบวิถีดั้งเดิม ได้พบปะเพื่อน ๆ ที่หลากหลายสาขาวิชา แล้วก็ได้มีความรู้ใหม่ๆ เสริมเข้ามาเป็นทักษะในชีวิต ฝึกความอดทน เพราะว่าการทำนาไม่ใช่เรื่องง่าย ทำให้เราได้ฝึกความอดทน ได้เห็นความสามัคคีของพี่ๆ น้องๆ ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความสามัคคีของพี่น้องชาวเกษตรที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

ทั้งนี้ สำหรับข้าวที่ได้ปลูกในแปลงนาสาธิต จะทำปลูกด้วยวิธีการอินทรีย์ ไร้สารเคมี และจะทำการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อนำไปจำหน่ายแก่ประชาชนผู้สนใจต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนมHOT LINK