รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกับ สสส. ขับเคลื่อนศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ (Day Care) ในพื้นที่นครพนม

ม.นครพนม ร่วมกับ สสส. ขับเคลื่อนศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ (Day Care) ในพื้นที่นครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-07-10 14:50:49 190

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม นายคณิณ เชื้อดวงผุย พร้อมด้วยนางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนางสาวเบญจยามาศ พิลายนต์ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และตัวแทนของชาวบ้าน ในประเด็นการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Day Care ในพื้นที่ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ในที่ประชุมได้พูดคุยหารือถึงแนวทางการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตัวแทนของกลุ่มชาวบ้านระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ก่อนลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้สูงอายุ สอบถามความต้องการ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปเป็นแผนงานดำเนินงาน ซึ่งจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันยังไม่มีศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนครพนม หากแผนพัฒนาโครงการในพื้นที่นี้สำเร็จ จะเป็นศูนย์ต้นแบบและพัฒนาไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนมต่อไป

ศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ เป็นสถานที่รับฝากดูแลผู้สูงอายุในช่วงกลางวันที่ลูกหลานออกไปทำงาน และไม่ต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพัง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงลดภาวะซึมเศร้า โดยอาจมีกิจกรรมอื่น ๆ เข้ามาเสริม เช่น การทอผ้า การทำเครื่องจักรสาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=650172779041438

HOT LINK