รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยพยาบาลฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี

วิทยาลัยพยาบาลฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี

นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ 2020-07-13 08:57:27 86

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมี รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร ประธานกรรมการ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน กรรมการ ผศ.พิพัฒพงศ์ เข็มปัญญา เลขานุการและกรรมการ เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั้งนี้อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.83 คะแนน

 ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK