รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ม.นครพนม จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการ ให้ความรู้และตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ม.นครพนม จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการ ให้ความรู้และตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ 2020-07-13 15:33:10 79

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรม “กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการบริการวิชาการหรือวิจัยหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลาการทุกระดับ” ภายใต้โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับ 4 พันธกิจหลัก ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ในการนี้ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรม ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคพิษจากสารเคมีกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาร์เมต โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ภาพ / ข่าว : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนคพรนม

HOT LINK