รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • การประกวด TSIC-NPU FRESHY BOY & GIRL 2020 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

การประกวด TSIC-NPU FRESHY BOY & GIRL 2020 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

นายศิขริน โพธิ์แก้ว 2020-10-01 14:36:19 298

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการประกวด TSIC-NPU FRESHY BOY & GIRL 2020 มาในธีม Freshman 2020 ณ ห้องรามราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณาอาจารย์และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมตัดสินให้คะแนนผู้เข้าประกวด อาทิ อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทองรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ศรุกา วิสิฐนรภัทร หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา ทักษะวิชาชีพแบบมีรายได้ อาจารย์สุภัทรา เขียวศรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นายอธิเบศร์ ฤทธิ์โรจน์ และ นายธารทิวัฒน์ ชัยมาตย์ BQ Make up นางสาวคัทรียา บริบูรณ์ POP Cafe

ผลการประกวดมีดังนี้
ประเภท "ดาว"
-รางวัลชนะเลิศ G4 "บีม" พิยดา อินธิแสง
-รางวัลอันดับสอง G8 "อ๋อม" ภัทราภรณ์ ชัยชนะ
-รางวัลอันดับสาม G7 "เฟิร์น" ดวงฤทัย มโนธรรม

ประเภท "เดือน"
-รางวัลชนะเลิศ B1 "เฟิร์ส" ทินกร ติ้ววงค์
-รางวัลอันดับสอง B2 "เบียร์" กฤษดา นันทสา
-รางวัลอันดับสาม B3 "แมท" ดิชพงศ์ ผิวเหลือง

-รางวัลชนะเลิศ ประเภท "ดาวเทียม" L1 "เพชร" กฤษดา ไชยกา
-รางวัลประเภท POPULAR VOTE ขวัญใจมหาชน B2 "เบียร์" กฤษดา นันทสา
-รางวัลขวัญใจ BQ Make up G6 "เน" สุดารัตน์ ชามาตร
-รางวัลขวัญใจ POP Cafe B1 "เฟิร์ส" ทินกร ติ้ววงค์

ขอขอบคุณทีมงานนักศึกษาทุกคนที่จัดงานนี้ออกมาเป็นอย่างดี และรุ่นพี่กองเชียร์ทุกชั้นปี ทางวิทยาลัยขอขอบคุณทุกแรงใจที่มอบให้เหล่าบรรดาผู้เข้าประกวดมา ณ ที่นี้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU

HOT LINK