รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 87.78 คะแนน ระดับ A

ม.นครพนม ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 87.78 คะแนน ระดับ A

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-10-01 16:35:12 487

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่ง เข้าร่วมการประเมิน โดยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 1,302,548 ราย ประกาศผลเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 87.78 คะแนน (ผ่าน ระดับผลการประเมิน A )

โดยในปีนี้ ผลการประเมินฯ ของหน่วยงานประเภทสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 83 สถาบัน คะแนนเฉลี่ยภาพรวม อยู่ที่ 87.46 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศ อยู่ที่ 67.9 คะแนน (อยู่ในระดับปานกลาง สูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 มา 1.16 คะแนน)

*** ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผลการประเมิน มหาวิทยาลัยนครพนม (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563)
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT  ซึ่งสะท้อนคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service  ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณา    ให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ
3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวกที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

*** มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอยู่ในประเภทหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีจำนวน 83 หน่วยงาน

     มหาวิทยาลัยนครพนม มีคะแนนรวม 87.78  ระดับผลการประเมิน : A (ผ่าน)


HOT LINK