รอบรั้วกันเกรา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบปะประชาคม NPU 2030 FUTURE READY ครั้งที่ 2

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-10-06 15:15:36 695

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบปะประชาคม 

NPU 2030 FUTURE READY ครั้งที่ 2

"ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยนครพนม" 


ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

-------------------------------

สำหรับบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฯ โปรดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามประเภทกลุ่ม ดังนี้ 


วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน  

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1UEQUtb0yidZHxRi0fz7ULnuFIYPRBymhqeaYRV1s-48/edit


วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

กลุ่มที่ 2 สภาคณาจารย์และข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ที่สนใจ

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1gr68_SCnmCJvpVwFKOxQIFkOQbV5yxju-khUz34Rm3Q/edit


วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

กลุ่มที่ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนครพนม

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1BDPABtEqLe-lnVrAjgI7iJy5ta-KQzhzQ4xhEjHXxbw/edit


วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

กลุ่มที่ 4 กรรมการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1H3Ougr42nS_y4eW6jgcJ0vjytApBtvo2R06EjabE_lY/edit

HOT LINK