รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เปิดเวทีพบปะประชาคมรับฟังความเห็น ร่วมพลิกโฉมสร้างอนาคตมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 NPU 2030 : FUTURE READY

ม.นครพนม เปิดเวทีพบปะประชาคมรับฟังความเห็น ร่วมพลิกโฉมสร้างอนาคตมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 NPU 2030 : FUTURE READY

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-10-16 18:21:58 189

ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมจัดเวทีพบประชาคมเพื่อสะท้อนภาพอนาคตมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2 NPU 2030 : FUTURE READY โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ประธานคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านนโยบายยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และคณะ ฯ พบปะประชาคมมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง และภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยนครพนมในอีก 10 ปีข้างหน้า ประชาคมที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ
1.กลุ่มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม คณะผู้บริหารคณะและวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน 2.กลุ่มสภาคณาจารย์และข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัย 3.กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย และ 4.กลุ่มองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัย
    
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ในฐานะประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การดำเนินงานของคณะบุคคล ฯ ประเด็นสำคัญอยู่ที่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ทั้งหมด ซึ่งการทำงานของคณะบุคคล ทั้ง 6 จะมีการพูดคุย ศึกษารายละเอียดเชิงลึกในส่วนต่าง ๆ ร่วมกันทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านนโยบายยุทธศาสตร์และพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ด้านทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาวิชาการ และด้านการเงินงบประมาณและทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อให้กิจการของมหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อไปตามพันธกิจที่ได้วางไว้ให้ชัดเจนขึ้น ส่วนบรรยากาศของเวทีพบปะประชาคมได้มีการพูดถึงเรื่องการสรรหานายกสภาและอธิการบดี โดยระบุว่า จากนี้ไปทางคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม จะพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ โดยจะเริ่มสรรหาผู้แทนของสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ คาดว่าในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จะได้นายกสภาและคณะกรรมการสภาชุดใหม่ เพื่อทำการสรรหาอธิการบดีตัวจริงในลำดับต่อไป
    
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ประธานคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า กิจกรรมพบประชาคมเพื่อสะท้อนภาพอนาคตมหาวิทยาลัยนครพนมครั้งที่ 2 ถือเป็นเวทีสุดท้ายที่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมมาแก้ไขและปรับปรุงแผนนโยบายให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมที่ผ่านมาทางคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้เห็นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์จากหลายกลุ่มที่เข้าร่วมรับฟัง โดยทางคณะมองว่าแนวคิดเชิงสร้างสรรค์นี้ จะทำให้ทุกคนมองเห็นภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยร่วมกัน

โดยภารกิจหลักของคณะอนุกรรมการด้านนโยบายยุทธศาสตร์และพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มี 4 เสาหลักที่ต้องเร่งแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด คือ ด้านธรรมาภิบาล ด้านการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่และความยั่งยืน ทั้งนี้จะนำความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดเวที นำไปวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแนวคิดและบริบทของคนในพื้นที่ เพื่อเป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

ภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=npufamily&set=a.716948002363915

HOT LINK