รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นศ.ครุศาสตร์ ม.นครพนม รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาวะผู้นำ ระดับ Gold ประจำปี 2563

นศ.ครุศาสตร์ ม.นครพนม รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาวะผู้นำ ระดับ Gold ประจำปี 2563

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-10-19 11:47:16 160

สโมสรโรตารีจตุจักร ได้จัดให้มีการคัดเลือกเยาวชน เพื่อรับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม คือ นายนราชิต หัตถมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาวะผู้นำ ระดับ Gold ประจำปี 2563 สร้างความน่ายินดี ความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ อาคารไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายนราชิต หัตถมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  เป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากนอกห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากการพัฒนาจากจุดเล็ก ๆ หรือที่เรียกว่า การพัฒนาชาติในระดับจุลภาค โดย นราชิต ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดนครพนมและสกลนคร อาทิเช่น โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  โครงการพลังเยาวชนไทย ร่วมใจต้านภัย "โควิด19" โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)  โครงการเพื่อชุมชนยั่งยืน "โรงเรียนสีขาว"  เป็นต้น

นราชิต กล่าวว่า "การเป็นผู้นำในทัศนะคติของผม คือการก้าวเดินไปพร้อมกับทุกคน เพราะผมคิดว่าผู้นำที่แท้จริงต้องเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำทุกคนได้ ไม่ใช่แค่ต้องเดินอยู่ข้างหน้า แต่ผู้นำที่แท้จริงต้องเดินเคียงข้างกับทุกคน ผู้นำที่ผมยื่นพิจารณาขอรับรางวัล คือ ผู้นำแห่งการเรียนรู้ เพราะผมเชื่อมั่นว่า การเป็นปัญญาชนที่ดีต้องพัฒนาชุมชนและสังคมคมให้ดีขึ้นเสมอ" 

ภาพ  กองพัฒนานักศึกษา 
ข่าว   งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป)

HOT LINK