รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • รก.อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และมอบนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตพื้นที่นาหว้า-ศรีสงคราม

รก.อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และมอบนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตพื้นที่นาหว้า-ศรีสงคราม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-12-30 10:20:33 136

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และมอบนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามมหาวิทยาลัยนครพนม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โดยนายรชต ตามา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ได้นำเสนอภาพรวมของวิทยาลัย ฯ ต่อทีมคณะผู้บริหาร

นายรชต ตามา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม กล่าวว่า ปัจจุบันวิทยาลัย ฯ ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี มีนักศึกษามากถึง 872 คน ซึ่งในปี 2564 คาดว่าจะมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 500 คน รวมนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนประมาณ 1,054 คน ปัจจุบันทางวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการเอกชนหลายแห่ง ให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าทำงานร่วมกับสถานประกอบการโดยตรง นับว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสายงานให้กับคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายกว่า 30 โรงเรียน ในการจัดงาน Open House อย่างต่อเนื่อง ให้นักเรียนเข้าศึกษามาเรียนรู้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ ของวิทยาลัย เพื่อให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพื้นที่ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากทีมผู้บริหารในด้านการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเอกชน

รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์กำลังเป็นที่ต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน การที่วิทยาลัย ฯ มีสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับด้านช่างยนต์ ถือเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีความเป็นไปได้สูงที่นักศึกษาจะได้งานทำด้วย นอกจากการผลิตกำลังคนคุณภาพ ในด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญ ในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์พื้นที่สังคม เช่น การนำความรู้ทางวิชาการเข้าไปช่วยดูแลชุมชนด้านการเกษตร เนื่องจากพื้นที่อำเภอศรีสงครามประชาชนยึดการทำอาชีพเกษตรเป็นหลัก ในฐานะหน่วยงานการศึกษาที่มีองค์ความรู้และนำไปพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน นับว่าเป็นการบูรณาการที่สำคัญในระดับเชิงพื้นที่ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม

รองศาสตราจารย์กิตติชัย กล่าวต่ออีกว่า นอกจากการช่วยเหลือชุมชน อีกด้านหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทันสมัยตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ อาจสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ ร่วมกันกับคณะอื่น ๆ หรือแม้แต่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียงก็จำเป็นต้องทำ
 
เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ไปยังวิทยาลัยนาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม เพื่อพบปะบุคลากรวิทยาลัย โดยมีนายสุมิตรชัย กันหาคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า พร้อมบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้นำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อคณะผู้บริหารที่มาเยี่ยมชม

นายสุมิตรชัย กันหาคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า กล่าวว่า ปัจจุบันวิทยาลัย ฯ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการธุรกิจการค้าปลีก  สนับสนุนงานด้านการวิจัย โดยได้จัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการ มีภารกิจในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพเฉพาะทาง ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า หากพูดถึงพื้นที่การศึกษาที่นี่ไม่มีปัญหาเพราะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ส่วนหลักสูตรการศึกษาจะต้องมองภาพอนาคต หลักสูตรการศึกษาจะต้องมีความหลากหลายและไม่ใช่รูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนอีกต่อไป หลักสูตรใหม่จะต้องเอื้อและตอบโจทย์กับคนในชุมชน อย่างเช่น การสร้างหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนที่เกษียณอายุราชการที่สามารถมาเรียนแล้วนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดประกอบอาชีพได้ หรือการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพื้นฐานให้ชุมชนมีความแข็งแรง ตลอดจนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากที่เราจะได้เข้าไปร่วมเรียนรู้แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น

รองศาสตราจารย์กิตติชัย ยังกล่าวต่ออีกว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษา ทำให้รู้ว่าที่นี่มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยอื่นๆ ได้อย่างโดดเด่นในเชิงพื้นที่ หรือแม้กระทั่งในระดับชาติ มหาวิทยาลัยจะต้องนำสิ่งที่มีอยู่พัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อรองรับความต้องการของสังคมในเชิงพื้นที่

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=npufamily&set=a.768436140548434

HOT LINK