รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.นครพนม ทีมเขียดน้อยงอยกะโป๊ะ#3 ที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีม ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดทำ Prototype จำนวน 100,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.นครพนม ทีมเขียดน้อยงอยกะโป๊ะ#3 ที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีม ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดทำ Prototype จำนวน 100,000 บาท

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2021-01-12 14:41:03 95

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "ทีมเขียดน้อยงอยกะโป๊ะ#3" ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีม ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดทำ Prototype ผลิตภัณฑ์  “ชุดกี่ทอผ้าลายยกดอกอัตโนมัติ” เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท จากการแข่งขัน Pitching ภายใต้ โครงการแผนการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) จัดโดย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบการแข่งขันออนไลน์ (Online)

การแข่งขัน Pitching ภายใต้แผนการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)มีทีมเข้าประกวดทั้งหมด 14 ทีม จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ และมหาวิทยาลัยนครพนม  โดยมหาวิทยาลัยนครพนม มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 5 ทีม

ทีมเขียดน้อยงอยกะโป๊ะ#3 มีสมาชิกเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้

1.นางสาวทาริกา อินทรี               นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.นางสาวศรัญญา หลีแก้วเครือ   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
3.นายธนากร แก้วฝ่าย                นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.นางสาวเบญจมาศ ทวีพล         นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.นายจิรพันธ์ ศรีมณีรัตน์             นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี อาจารย์คมศักดิ์ หารไชย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นครพนม ได้ให้คำแนะนำการเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ สำหรับการ PITCHING 

หลังจากนี้ทีมเขียดน้อยงอยกะโป๊ะ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งทางด้านการเจาะกลุ่มการตลาด การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การเข้าหาแหล่งเงินทุน เป็นต้น และมีเวลา 2 เดือน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้เป็นไปตามแผนที่นำเสนอ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการที่จะมาติดตามผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคมต่อไป


ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK