รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2021-01-13 19:27:09 69

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน มีคณาจารย์และนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ตัวแทนจากตำบลต่างๆ เข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Conference ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ อดีตคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการดำเนินงาน และการฝึกปฏิบัติการรายงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ผ่าน VDO Conference นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม เกี่ยวกับโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วของประเทศ (U2T)"

ทั้งนี้หาวิทยาลัยนครพนมมีพื้นที่รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวนทั้งสิ้น 99 ตำบล ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์จากแต่ละคณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้กับบุคลากร อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

HOT LINK