รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2021-01-21 16:13:45 179

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณบดี และรองฝ่ายวิชาการ จากแต่ละคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการดูแลและกำกับติดตามนักศึกษาต่างชาติ การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กลับภูมิลำเนาเดิม ตั้งแต่ช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาชาวต่างประเทศที่กลับสู่ภูมิลำเนาเดิม และไม่สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้ารับการศึกษาและวัดประเมินผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนดได้ ทางมหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลออนไลน์ มาตั้งแต่ช่วงภาคเรียน ที่ 1/2563 มาจนถึง ภาคเรียนที่ 2/2563

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

HOT LINK