รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในของ ม.นครพนม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในของ ม.นครพนม

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2021-04-02 11:24:50 99

ม.นครพนม จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ และมีคณะผู้บริหาร บุคลากรจากแต่ละคณะ/วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

การจัดโครงการ ฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมภายใน กับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม 2. สร้างองค์ความรู้ในประเด็น "แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีประสิทธิภาพ" 3. พัฒนาแนวทางในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอัจฉรา อัคนิทัต วิทยากรอิสระ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มตรวจบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน" และยังมีกิจกรรมให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้แบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองและจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการจัดทำรายงาน ฯ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ ถาม-ตอบ ถึงประเด็นปัญหา/แนวทางการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน และให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

HOT LINK