รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตจังหวัดนครพนม

ม.นครพนม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตจังหวัดนครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2021-04-05 12:01:26 190

วันที่ 1 เมษายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตจังหวัดนครพนม โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 113 คน หลักสูตรโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 – 1 เมษายน 2564

นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนกลุ่มพึ่งพิงในพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีทักษะในการดูแลกลุ่มพึ่งพิง สามารถนำไปประกอบอาชีพต่อยอดได้ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งกลุ่มเด็กอ่อน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่จะได้รับการดูแลจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ย่อมจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในภาพรวมของจังหวัดนครพนมมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนี้ยังได้กล่าวขอชื่นชมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ที่ได้ผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพ พร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตจังหวัดนครพนม เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ ให้กับประชาชนได้มีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข กลุ่มพึ่งพิงไม่ว่าจะเป็นเด็กอ่อน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ล้วนเป็นกลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้ดูแลที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลที่ถูกต้อง และสามารถจัดการด้านสุขภาพให้กับกลุ่มพึ่งพิงได้ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ หากประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพด้านนี้เป็นอย่างดี ก็จะทำให้ช่วยกันดูแลกลุ่มพึ่งพิงในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=npufamily&set=a.821431105248937

HOT LINK