รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ให้การต้อนรับ ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ม.เกริก หารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ (ภาษาจีน)

ม.นครพนม ให้การต้อนรับ ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ม.เกริก หารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ (ภาษาจีน)

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2021-11-12 15:34:01 194

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.30 น. ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์  เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป  ภู่ระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร คณจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเกริก ดังนี้ อาจารย์ Luo Yong (หลัว หย่ง) คณบดีวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีน อาจารย์ Li Kun Kun รองคณบดี และอาจารย์ฐนน  พูนทรัพย์ไพศาล ผู้ช่วยรองอธิการบดีและคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา กล่าวว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมได้ให้นโยบายและผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนนานาชาติในมหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ โดยผลักดันหลักสูตรภาษาจีน เพื่อรองรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความต้องการเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย ซึ่งระยะแรกนั้นมหาวิทยาลัยนครพนม จะจัดทำ (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนบุคลากรต่างชาติ อาจารย์พิเศษ และนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเกริก หารือข้อตกลงการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และจัดทำแบบสำรวจความต้องการของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ก่อนเปิดหลักสูตรนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งตั้งเป้าว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากทั้งสองสถาบัน และแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK