รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม หารือ วช. และ มทส. ต่อยอดพัฒนางานวิจัยไก่สายพันธุ์พื้นเมืองท้องถิ่น

ม.นครพนม หารือ วช. และ มทส. ต่อยอดพัฒนางานวิจัยไก่สายพันธุ์พื้นเมืองท้องถิ่น

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2021-11-18 14:37:44 204

ม.นครพนม หารือ วช. และ มทส. ต่อยอดพัฒนางานวิจัยไก่สายพันธ์พื้นเมืองท้องถิ่น มุ่งหวังสร้างสายพันธุ์ไก่ลูกผสมสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี และคณาจารย์ หัวหน้าโครงการวิจัย คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยการพัฒนาไก่สายพันธุ์พื้นเมือง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสเข้าประชุมหารือเพื่อพัฒนางานวิจัย และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากกงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ในหัวข้อการพัฒนาไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้ข้อมูลแนวทางการพัฒนางานวิจัยไก่สายพันธ์พื้นเมืองร่วมกันว่า ปัจจุบัน วช. ได้มีความสนใจ สนับสนุนงบประมาณการวิจัยด้านการพัฒนาไก่สายพันธุ์ใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาไก่สายพันธุ์ท้องถิ่น สายพันธุ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อการบริโภคและการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครพนม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้น เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ วช. เห็นว่ามีไก่สายพันธุ์พื้นเมืองมากที่สุด จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยดึงเอาศักยภาพงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยนครพนมมีในแขนงต่าง ๆ และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น พัฒนาเป็นไก่สายพันธุ์ใหม่ ที่จะสามารถแข่งขันกับไก่สายพันธุ์เดิม ทั้งนี้ เพื่อผลักดันสร้างอัตลักษณ์ไก่พื้นเมืองในพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การแข่งขันการเพิ่มมูลค่าไก่ท้องถิ่น ที่จะสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ด้าน ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยคณะเกษตรและเทคโนโลยี มีความสนใจในการพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้ร่วมกัน โดยจะมีการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเชิงลึก จาก วช. ต่อไป โดยเบื้องต้นจะใช้โรงเรือนเดิม ภายในคณะเกษตรและเทคโนโลยี ที่คณาจารย์ด้านสัตวศาสตร์ ได้มีการศึกษาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองอยู่ก่อนแล้ว นำมาปรับปรุง เป็นแหล่งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาไก่สายพันธุ์ท้องถิ่น ที่จะมีคุณลักษณะโดดเด่น รับประทานอร่อย และสามารถเป็นสายพันธุ์ไก่ที่ส่งออกต่างประเทศ โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ ในอนาคต หากมีการพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่แล้ว มหาวิทยาลัยนครพนม คาดหวังว่าจะนำไปสู่การสร้างแบรนด์ไก่สายพันธุ์ใหม่ และเกิดเป็นไก่แม่พันธุ์ดี ก่อนจะนำไปทดลองให้เกษตรกรในพื้นที่เลี้ยง เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าในการส่งออกต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

//


HOT LINK