รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม มีผลงานโดดเด่นด้านลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2022

ม.นครพนม มีผลงานโดดเด่นด้านลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2022

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2022-05-19 14:29:52 270

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2022 หรือมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จำนวน 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่ 1) งานวิจัย 2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 4) การจัดการเรียนการสอน มีมหาวิทยาลัย 1,524  แห่งทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับ Impact Ranking  และมหาวิทยาลัยในไทยเข้าร่วม 51 แห่ง  

โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้าร่วมและได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่  1001+  จากทั้งหมด 1,524 สถาบันทั่วโลกที่เข้าร่วม  และตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการประเมินในระดับที่โดดเด่น คือ SDG10: Reduced Inequalities ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ  โดยอยู่ในลำดับที่ 9 ของไทยจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 13 แห่ง  ถือเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจอันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกหน่วยงาน


สำหรับการประเมินการดำเนินงานงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน 4 เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ลำดับที่ 1   เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อยู่ในลำดับที่  301 -400 ของโลก และลำดับที่  13  ของไทยจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด  40  แห่ง

ลำดับที่ 2 เป้าหมายที่ 2 การแก้ปัญหาความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอยู่ในลำดับที่ 601 ของโลก และลำดับที่ 16 ของไทยจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 20 แห่ง

ลำดับที่ 3  เป้าหมายที่ 1 การแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ อยู่ในลำดับที่ 601 ของโลก และลำดับที่ 29 ของไทยจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 33 แห่ง 

ลำดับที่ 4 เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัยอยู่ในลำดับที่  801-1000 ของโลก และลำดับที่  24 ของไทยจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 30 แห่ง


#NakhonPhanomUniversity #NPU #NPUThailand #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #นครพนม 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK