รอบรั้วกันเกรา

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ประชุมแผนงาน

นางสาวศิริภรณ์ โสมาลีย์ 2022-05-20 18:03:15 214

ประชุมแผนงาน "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน" Tech transfer to community

วันที่  20  พฤษภาคม  2565 เวลา 08.30 น. ณ  ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมแผนงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Tech transfer to community ภายใต้ แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดย สนง.อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ชื่อ "โครงการพัฒนาสารปรับปรุงดินและชุดดินพร้อมปลูกมาตรฐานสำหรับพืชเศรษฐกิจ" ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ศรีโคตรบูรณ์ จำกัด  ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน และสนับสนุนให้เกษตรหันมาทำการเกษตรอินทรีย์  โดยการผลิตถ่านไบโอชาร์ จากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร มูลไส้เดือนที่ใช้เศษอาหารในครัวเรือนมาผลิตใช้เอง รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวและสร้างชุมชนที่น่าอยู่ต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK