รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8

ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-09-25 19:52:23 125

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลับนครพนม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อร่วมดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพและการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 8 ให้มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำ (การเข้าเรียนของนักเรียนมัธยม) กลางน้ำ (กระบวนการผลิต) และปลายน้ำ (การบริการสุขภาพ) ให้เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 


ภาพ: งานเลขานุการผู้บริหาร

ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี

HOT LINK