รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ม.นครพนม ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (US Embassy) ในโครงการวิจัย Science and Policy Interface: Turning Knowledge into Action.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ม.นครพนม ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (US Embassy) ในโครงการวิจัย Science and Policy Interface: Turning Knowledge into Action.

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-09-26 16:38:24 888

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม อาจารย์ประจำคณะเกษตรและเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (US Embassy) ในโครงการวิจัย "Science and Policy Interface: Turning Knowledge into Action." ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับแม่น้ำโขงศึกษา กับ สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (The Mekong Academic Consortium) โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ประสานงาน 


โดยการดำเนินงานจะมีทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ซึ่งจะรับผิดชอบพื้นที่งานวิจัย 3 จังหวัด คือ บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร เพื่อที่จะจัดเวทีพูดคุยเชิงโต้ตอบระหว่างนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรประชาสังคม (CSO) และชุมชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณะ และปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในพื้นที่


ข้อมูล : คณะเกษตรและเทคโนโลยี

ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK