รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางสาวผกายพัชร์ เจริญพันธ์ 2023-09-26 21:55:01 14,335

งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความรับการประเมินคุณภาพนอกมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา


ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดเตรียมข้อมูล การประเมินคุณภาพนอก สมศ. โดยขอให้นำรายงานผลการประเมิน (SAR) ย้อนหลัง 3 ปี มาเขียนแบบบูรณาการณ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธ์ศาสตร์กระทรวงการอุดม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มอบหมายให้คณะผู้บริหารร่วมรับผิดชอบในการเชียนข้อมูลเชิงบูรณาการณ์ กับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแต่ละคณะ มี 5 ด้าน


ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)  

ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย 

ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ 

ด้านที่ 5 ผลของการงานประกันคุณภาพฯ คุณภาพภายใน


ภาพ: ฉัตรชัย โกพลรัตน์

ข่าว: ผกายพัชร์ เจริญพันธ์

HOT LINK