รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมรับนักศึกษาจีน ที่จะเข้ามาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างอากาศยาน) วิทยาลัยการบินนานาชาติ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมรับนักศึกษาจีน ที่จะเข้ามาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างอากาศยาน) วิทยาลัยการบินนานาชาติ

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-09-27 19:34:04 2,743

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ​ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยการบินนานาชาติ และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี หารือการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาจีน กว่า 200 คน ที่จะเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยการบินนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างอากาศยาน) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ ตามกรอบความร่วมมือการศึกษาด้านการบินระหว่าง วิทยาลัยในเครือเอ็น-เทค อินเตอร์ กรุ๊ป กับ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 


การประชุมในครั้งนี้ได้หารือในประเด็นการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา การช่วยเหลือดูแลนักศึกษา และกระบวนการจัดทำวีซ่า โดยการเรียนจะใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสื่อสาร ซึ่งก่อนที่นักศึกษาจีนจะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยการบินนานาชาติ จะต้องเข้าฝึกอบรมด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยเบื้องต้นจากวิทยาลัยในเครือเอ็น-เทค อินเตอร์ กรุ๊ป เป็นเวลา 4 เดือน ก่อน และการเรียนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล (ช่างอากาศยาน) จะเป็นการเรียนในรูปแบบ Onsite มีการวัดประเมินผลเป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ) และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และจะมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน เพื่อแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมระหว่างสองเชื้อชาติ ในด้านการประสานงานช่วยเหลือดูแลนักศึกษา จะมีการตั้งหน่วยดูแลนักศึกษา โดยจะมีบุคลาการจากวิทยาลัยในเครือเอ็น-เทค อินเตอร์ กรุ๊ป และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม คอยให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างอบอุ่น


ภาพ/ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี


HOT LINK