รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • รก.อธิการบดี ม.นครพนม ลงพื้นที่พบปะบุคลากร 4 คณะ ในเขตพื้นที่พนมบุรินทร์-มรุกขนคร

รก.อธิการบดี ม.นครพนม ลงพื้นที่พบปะบุคลากร 4 คณะ ในเขตพื้นที่พนมบุรินทร์-มรุกขนคร

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-09-28 10:11:19 1,095

วันที่ 27 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรในเขตพื้นที่พนมบุรินทร์ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และเขตพื้นที่มรุกขนคร คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละคณะให้การต้อนรับ

เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับทีมผู้บริหาร มีบุคลากรเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกันในหลายประเด็น อาทิ การจัดการเขตพื้นที่ร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการกองทุนรวมพนักงานมหาวิทยาลัย การปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ การสนับสนุนทุนงานวิจัยของคณาจารย์ และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดรับกับสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน

เวลา 10.30 น. นายชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำบุคลากรเข้าร่วมประชุมกับทีมผู้บริหาร เพื่อสอบถามพูดคุยประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน อาทิ การพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (สายวิชาการและสายสนับสนุน) งานประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีส่วนร่วมกับกรมอาชีวศึกษา การขอเปิดห้องเรียนแบบทวิภาคี ระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ สนับสนุนการเรียนรู้ทางการวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัยของคณาจารย์ในคณะ และการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยหน้าใหม่

เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมบุคลากรในคณะ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมคณะผู้บริหาร อาทิ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การสนับสนุนทุนงานวิจัย การหารือพัฒนา Model สร้าง Smart City Happy Campus ซึ่งอาจใช้เขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด) เป็นหน่วยตั้งต้นของการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา การหารือหลักเกณฑ์ของหลักสูตร 2 ปริญญา ของคณะวิทยาศาสตร์ บูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ และการหารายได้เข้าสู่คณะผ่านการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมบุคลากรในคณะ เข้าพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด) ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การสนับสนุนให้เปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ การเปิดรับรักนักศึกษาชาวต่างชาติของสาขาต่าง ๆ ในคณะ การใช้ทรัพยากรของอาคารเรียนร่วมกัน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบน้ำประปา การปรับปรุงภูมิทัศน์ จราจรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาหอพัก โรงอาหารกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษาในเขตพื้นที่ 

ทั้งนี้ สำหรับประเด็นและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ทางคณะผู้บริหารจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้เร็วที่สุด เพื่อให้การพัฒนาดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนกำหนดการลงพื้นที่พบปะบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิทยบริการ จะมีขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2566 นี้

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK