รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR:Self Assessment Report)ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566

ม.นครพนม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR:Self Assessment Report)ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2566

นายไชยา สอนไชยา 2024-05-15 16:44:28 391

ม.นครพนม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR:Self Assessment Report)ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. แผนกประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR:Self Assessment Report)ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น 5  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูณร์

 โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาชีวศึกษา และ นายพิชัย ซ้ายประทุม หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษา เป็นคณะวิพากษ์ ร่าง รายงานประเมินตนเอง SAR พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK