รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนมสมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2567

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนมสมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2567

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2024-05-15 17:38:25 505

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนมสมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2567

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนมสมัครรับเลือกตั้งเป็น

“กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ” พ.ศ. 2567


ระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567


Download
1. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2567
Link: https://www.npu.ac.th/view_news_pr.php?news_id=1715759192


2. ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2567

Link: https://www.npu.ac.th/view_news_pr.php?news_id=1715759150


สามารถสมัครได้ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ คณะอนุกรรมการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัด

วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567  ภายในเวลา 16.30 น.


2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

ภายในวันที่  25 พฤษภาคม 2567  เวลา 16.30 น. โดยอ้างอิงจากตราประทับรับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ


ขอเชิญคณาจารย์ประจำที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567  ระหว่างเวลา 09.00 - 13.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งประจำหน่วยงานที่สังกัด


HOT LINK