กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี

  • Home
  • หน่วยงาน
  • กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนมในการอนุมัติกรอบ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุม ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ได้มีมติให้ผู้ประสงค์รับการสรรหาและมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้บริหารในสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2549 โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการคัดเลือก และมีมติเห็นชอบผู้ผ่านการสรรหาในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2549 แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง จนกว่าจะมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นไป 

แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. งานอำนวยการ 2. งานหลักสูตรและการศึกษา 3. งานทะเบียนและประมวลผล 4. งานวิชาศึกษาทั่วไป 5. งานรับเข้าและแนะแนวนักศึกษา 6. งานศูนย์ทดสอบ สทศ./งานสหกิจศึกษา และ 7. งานวิเทศสัมพันธ์

Go to website

Phone : 0-4253-2477

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK